Yayın ilkeleri

SOBAD
SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ
THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES ACADEMY

YAYIN İLKELERİ:
Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 sayı yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Gerekli görüldüğü takdirde ek sayılar düzenlenebilir.
1-Sosyal Bilimler Akademi Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, daha önce yayımlanmamış veya başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olmalıdır. Sosyal bilimler alanında yazılan her makale, çeviri, söyleşi ve tanıtım yazılarına yer verilir. Kongre bildirileri ve konferans metinleri, yayımlanmamış olma veya başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olmalıdır.
2-Sosyal Bilimler Akademi Dergisi’nde Türkiye Türkçesi’nin yanı sıra diğer Türk lehçeleri ve diğer dillerde yazılmış çalışmalara da yer verilmektedir.
3-Sosyal Bilimler Akademi Dergisi'ne gönderilen yazılar, TDK Yazım Kılavuzu’na uymak zorundadır. Alan edi tarafından yazının bütünlüğünü etkilemeyecek düzeltmeler yapılabilir.
4-Sosyal Bilimler Akademi Dergisi'nde yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarına aittir. Yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumlulukların muhatabı yazardır.
5-Makaleler yayınlanması için alanındaki iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya alan editörü gönderilen makaleyi aynı zamanda bir hakem olarak da inceleyebilir. Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir.
6-Dergimize gönderilecek makaleler Dergipark (www.dergipark.gov.tr/sobad) üzerinden kabul edilecektir. Ayrıca Dergipark üzerinden gönderilen makalelerde her yazarın adres bilgileri eksiksiz şekilde bulunmalıdır.
Not: Nisan 2018 de yürürlüğe giren yeni  Doçentlik kriterlerine göre Ulusal Makale maddesinin b bendi gereği dergiden tek yazarlı bir makale için 4 puan alınabilir.

YAZIM KURALLARI VE SAYFA DÜZENİ:
1- Çalışmanın başlık isminin tamamı büyük harf, Times (Times New Roman), 12 punto olmalıdır. Paragraf Aralığı: Önce 0 nk – sonra 6 nk olmaldır.
2- Makalenin ilk sayfasında yazar bilgileri verilmemeli. (Bu bilgiler "Makale Gönder" bağlantısında eksiksiz verilmelidir.)
3- Yazının başında Türkçe - İngilizce Özet (Abstract) ve anahtar sözcükler bulunmalıdır. Özet, makalenin bütün önemli noktalarını vurgulamalı ve en fazla yüz elli sözcük olmalıdır.
4- Makalelerdeki dipnotlar, APA (American Psychological Association) veya klasik dipnot verme formatında hazırlanıp metin içerisinde verilecektir.

  • Metin içinde göndermeler ad, basım yılı ve sayfa numarası olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: (Özcan 1997: 619).
  • Dipnot kaynak göstermelerde ise sırasıyla ad, soyad, eser adı, basım yeri, basım yılı, sayfa numarası ile belirtilmelidir. Örnek: ( Metin Toprak, Küreselleşme ve Kriz, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2001, s.7.)

Not: Atıf yapılan tüm referanslar için eksiksiz bibliyografik bilgiler bulunmalıdır. Atıf yapılan tüm referanslar için latin alfabesi kullanılması önerilir (Bu, yapılan atıfın etki katsayısı için önemlidir). 
5- Tüm başlıklar bold, 11 punto ve "ilk harfi büyük" olmalıdır. Başlıklar 1,25 cm girintili ve altındaki paragrafın ilk satırı ile aynı hizada olmalıdır. Başlıklar gerekli görüldüğü takdirde numaralandırılabilir.
6- Yazı karakteri, Times (Times New Roman) olmalı ve yazılar 11 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragrafın ilk satırı girintili (Özel 1,25 cm içeriden) verilmelidir. Sözcük aralarında, nokta ve virgül işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.
7- Yararlanılan kaynaklar metin sonunda kaynaklar bölümünde 11 punto ve yazar soyadı sıralamasına göre alfabetik olarak ve küçük yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanma tarihine göre sıralanmalıdır.

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir).
Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm
Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlıkta ve metinde 11, özetlerde ve dipnotlarda 10 punto
Paragraf Aralığı: Önce 0 nk – sonra 6 nk
Paragraf Girintisi: Metinde İlk Satır (First Line) 1,25 cm, dipnotlarda Asılı (Hanging) 0.4 cm
Satır Aralığı: Metinde 1.5, dipnotlarda 1 cm olmalıdır.
 
Not: Makaleler yazar bilgileri (isim, soyisim, üniversite v.b) belirtilmeden gönderilmelidir.